What would you like to search for?

DINALPCONNECT
© Robert Pašičko

Cilj nam je efikasna prekogranična ekološka povezanost na području Alpa i Dinarida.

U čemu je problem?
Ekološka povezanost omogućava protok gena u prirodi, migracije divljih vrsta i širenja živih organizama te na taj način doprinosi ublažavanju negativnih učinaka fragmentacije staništa i klimatskih promjena. Cilj projekta DINALPCONNECT je ujedno i ojačati međunarodnu i međusektorsku suradnju radi poboljšanja ekološke povezanosti prirodnih staništa na području Dinarida i Alpa, omogućavajući dugoročnu zaštitu biološke raznolikosti, s obzirom na trenutne i buduće pritiske. Oba planinska lanca izuzetno su bogata biološkom raznolikošću kojoj prijeti fragmentacija i gubitak staništa.
Što radimo?
Projekt DINALPCONNECT povećati će kapacitete i sposobnost rješavanja ranjivosti okoliša, fragmentacije staništa i zaštite usluga ekosustava 7 zemalja jadransko-jonskog područja -  Slovenija, Italija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Grčka.

Projekt će razviti zajedničke Akcijske planove za bolju ekološku povezanost u svakom prekograničnom pilot području za odabrane prioritetne stanišne tipove i/ili vrste. Kako bi kvalitetno pripremili Akcijske planove, analizirat ćemo postojeće prakse u šumarstvu i  poljoprivredi koje utječu na navedena staništa te postojeće proizvođače koji doprinose biološkoj raznolikosti u pilot područjima i dati preporuke za unaprjeđenje upravljanja.

Udruga Dinarica, uz podršku WWF Adrije, radi će na izgradnju kapaciteta dionika u prekograničnim pilot područjima kako bi ojačali prekogranične veze između zaštićenih područja, uključujući područja ekološke mreže.

Očekivani rezultati projekta:
 • strategija ekološke povezanosti Dinarskog i Alpskog područja

 • zajednički akcijski planovi za poboljšanje ekološke povezanosti prekograničnih pilot područja temeljeni na smjernicama poljoprivredne i šumarske prakse koje uključuje očuvanje biološke raznolikost

 • uspostava neformalne mreža prekograničnih pilot područja.

Kako to radimo?
Kako bismo sve to podržali, proučit ćemo postojeće EU i nacionalne sektorske politike kao što su poljoprivreda i šumarstvo te dati prijedloge za usklađivanje s EU propisima. Kako bismo identificirali probleme i barijere za ekološku povezanost između Alpa i Dinarida, provest ćemo prostornu analizu i napraviti karte koje će promovirati dostupnost prostornih podataka. Socijalno-ekonomska perspektiva bit će uključena kroz istraživanje trenutnih gospodarskih aktivnosti koje potiču očuvanje biološke raznolikosti u pilot područjima te kroz pripremu smjernica za njihovo unaprjeđenje i razvoj novih ideja. Unaprijedit ćemo razmjenu znanja s postojećim makro-regionalnim ekološkim mrežama u Europi kroz organizaciju međunarodne konferencije o ekološkoj povezanosti i studijskog posjeta za važne dionike.
S kime surađujemo?
Projektno partnerstvo temelji se na modelu trostruke zavojnice koji predstavlja suradnju javnih institucija, neprofitnih organizacija i istraživača od kojih se očekuje zajednički pristup u provedbi projekta.

Ovo partnerstvo sastoji se od 11 projektnih partnera:
 • Slovenski poljoprivredni institut (SI);
 • Udruga BIOM (HR);
 • Slovenski šumarski institute (SI);
 • Park prirode Prealpi Giulie (IT);
 • Natura Jadera – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske
 • županije (HR);
 • Udruga Dinarica (BIH);
 • Organizacija Development Solutions Associates (AL);
 • Poljoprivredno sveučilište u Ateni (GR);
 • EURAC - Centar za visoko obrazovanje i istraživanja Europske akademije u Bozenu (IT)
 • Udruga CENER 21 - Centar za energiju, okoliš i resurse (BIH);
 • Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore (CG).

Projekt DINALPCONNECT sufinanciran je sredstvima EU-a iz Interreg V-B Jadransko-jonskog programa ADRION 2014-2020 (ERDF i IPA). Projekt je počeo 1. ožujka 2020. i trajati će do 31. kolovoza 2022. godine. WWF Adria je pridruženi partner projekta.

Možete nas pratiti putem službene stranice projekta, društvenih mreža i novosti.